» Strona Powiatu Ostrowieckiego «

Powrót

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosta Ostrowiecki na podstawie art. 114 ust. 3 w zw. z art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz do art. 12 ust. 4a, ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2010 r. zostało wydanych 7 decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w Ostrowcu Św. przy ul. Hubalczyków, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:
* 66/3 o pow. 0,0012 ha, (obręb 19, arkusz 1),
* 75/8 o pow. 0,0012 ha, (obręb 19, arkusz 1),
* 82/1 o pow. 0,0054 ha, (obręb 19, arkusz 1),
* 43/2 o pow. 0,0595 ha, (obręb 19, arkusz 2),
* 44/1 o pow. 0,0010 ha, (obręb 19, arkusz 2),
* 18/2 o pow. 0,0867 ha, (obręb 19, arkusz 3),
* 24/5 o pow. 0,0125 ha, (obręb 19, arkusz 3),
które z mocy prawa stały się z dniem 10 listopada 2009 r. własnością Gminy Ostrowiec Św. na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 6 października 2009 r. znak: AB-7351/1g/22/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: rozbudowę pasa drogowego drogi gminnej - ul. Hubalczyków od skrzyżowania z ul. Bałtowską do ul. Sikorskiego w Ostrowcu Św. oraz od ul. Sikorskiego do Cieku Denkowskiego polegającą na wzmocnieniu istniejącej oraz budowie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowie chodników, ścieżki rowerowej, parkingów zatok autobusowych, zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej z dwoma separatorami koalescencyjnymi zintegrowanymi z osadnikami, budowie odcinka nowego oświetlenia ulicznego, przebudowie sieci energetycznych, kolidujących odcinków sieci gazociągowych, wodociągowych i teletechnicznych.
Ponadto informuje się zainteresowanych, że ustalone w decyzjach odszkodowania zostaną wpłacona do depozytu sądowego, w terminie 14 dni po tym jak przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna.
Dodane: 2010-12-13, 15:55:41

Wiadomości Świętokrzyskie
© Wiadomości Świętokrzyskie 2005
"Informacja i Wiedza" sp. z.o.o.
27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14
tel/fax: (0-41) 263 10 01
e-mail: wiadomoscisw@wiadomoscisw.pl